Navigate to the AFAS KnowledgeBase Back to searchresults

Other articles

Did this answer your question?

Thanks for your feedback!

Yes No
Lerarenregister PROFIT 10

Lerarenregister

Door de komst van de Lerarenregister moet het bevoegd gezag voor elke leraar de benoemingsgrondslag aanleveren. Dit geldt voor de volgende sectoren:

  • Middelbaar beroepsonderwijs
  • Voortgezet onderwijs
  • Primair onderwijs

Beschrijving

Leraren kunnen vanaf 1 augustus 2018 hun bevoegdheden zelf in het Lerarenregister registeren.

Voor die datum moeten schoolbesturen de basisgegevens hebben aangeleverd bij DUO.

Voor alle informatie rondom het Lerarenregister verwijzen we je naar de site van de DUO over het Lerarenregister. Alle inhoudelijke vragen rondom het Lerarenregister kan je bij DUO voorleggen.

De gegevens die je als school aanlevert leg je in Profit vast. Veel van deze gegevens leg je al vast bij het indienst melden, zoals het geslacht, het bsn-nummer en de geboortedatum van de medewerker.

De velden die je specifiek vult voor het Lerarenregister zijn:

  • De benoemingsgrondslag van de leraar.
  • Het onderwijsterrein van de leraar, als deze nog niet bevoegd is.
  • Het BRIN-nummer en BRIN-volgnummer.

Verschillende benoemingsgrondslagen

Leg altijd een benoeming vast in het contract/dienstverband van de medewerker, anders zal er geen aanlevering plaatsvinden. Aanvullend kun je benoemingen vastleggen op op het tabblad Lerarenregister in de eigenschappen medewerker. Dit gebruik je bijvoorbeeld als je een benoeming niet kwijt kan in een bestaand dienstverband en je voor het vastleggen van de benoeming geen apart dienstverband wilt vastleggen.

Voorbeeld:

Een medewerker heeft de benoemingsgrondslag ‘WHW getuigschrift’ (701) om in het primair onderwijs les te geven. Deze medewerker is op dit moment ook bezig met een opleiding voor het geven van gym aan het basisonderwijs. Hiervoor is de benoemingsgrondslag ‘Leraar in opleiding’ (708) van toepassing met het bijbehorende onderwijsterrein ‘Leerkracht zintuiglijke en lichamelijke oefening’ (LZLO). Tijdens deze opleiding mag deze medewerker ook ingezet worden voor de gymlessen.

De benoemingsgrondslag 'Leraar in opleiding' leg je apart vast in de eigenschappen van de medewerker.

Begindatum benoemingsgrondslag

Om de juiste begindatum aan te leveren is het van belang dat je de benoemingsgrondslag vult in alle contractregels van de actuele dienstverbanden van de medewerker waarop de benoemingsgrondslag betrekking heeft.

Voorbeeld:

Als de medewerker begint als 'Leraar in opleiding' (708) en vervolgens de opleiding afrond, dan sluit je de contractregel met benoemingsgrondslag 'Leraar in opleiding' en maak je een nieuwe contractregel aan met de nieuwe benoemingsgrondslag ‘WHW getuigschrift’ (701). Deze 2 datums laat je op elkaar aansluiten.

De medewerker heeft de volgende contractregels:

01-08-2014 tot 31-07-2015: Benoemingsgrondslag 'Leraar in opleiding'

01-08-2015 tot 31-07-2017: Benoemingsgrondslag ‘WHW getuigschrift’

01-08-2017 tot heden: Benoemingsgrondslag 'WHW getuigschrift’

Wanneer je enkel in het laatste contract de benoemingsgrondslag vastlegt, krijgt deze onterecht de begindatum van 01-08-2017 mee.

Wanneer je (een deel van) deze benoemingen vastlegt buiten het contract van de medewerker, gebruik je in principe dezelfde begindatums.

Voorbeeld:

Wanneer je bij dezelfde leraar, geen aparte contractregel aan wil maken voor het behalen van het diploma, vul je de tweede benoemingsgrondslag als een handmatige benoeming DUO:

01-08-2015 tot 31-07-2017: Benoemingsgrondslag ‘WHW getuigschrift’.

Werkwijze

Voorbereiding